ترامپ: اوباما باید قول بدهد که کلینتون را عفو نکند/ در آمریکا هیچ کس از جمله کلینتون فراتر از قانون نیست