گزارش روزنامه آمریکایی از امضای «سند محرمانه‌» آمریکا و ایران