تکرار جنگ‌های احزاب در افغانستان اشتباه است/تلاش گروه‌هایی برای ایجاد اختلاف میان احزاب «جمعیت» و «جنبش»