بررسی تقویت ارتباط رسانه ای کشورهای اسلامی در دیدار مدیرعامل ایرنا با دستیار رئیس جمهوری آذربایجان