تروریسم غیردولتی وجود ندارد/ اقدام هند، «دفاع از خود» بوده است