درخواست خانواده فعال سیاسی اردنی برای تشکیل کمیته تحقیقات/تظاهرات لبنانی‌ها در حمایت از حتر