آمریکا سندی محرمانه‌ برای لغو تحریم بانک‌های ایران امضا کرده است