همسر یک افسر آمریکایی از عربستان بابت حمایت از تروریسم شکایت کرد