تعداد پناهجویان در آلمان بسیار کمتر از رقم اعلام شده است