آمادگی بان کی‌مون برای میانجی‌گری میان هند و پاکستان