شهادت ده ها فلسطینی پس از گذشت یک سال از انتقاضه قدس