وزیر دفاع لهستان، روسیه را متهم به پشتیبانی از تروریسم و افراط گری کرد