اولین فرستاده ویژه سازمان ملل برای پناهجویان سومالیایی