پایان 2 سالگی حکومت وحدت ملی افغانستان، حاصل توافقی که به اختلاف گذشت