علمای بحرین تسلیت برای فوت شیمون پرز را محکوم کردند