تظاهر کنندگان بحرینی پرچم رژیم صهیونیستی را آتش زدند