مشارکت الحشد الشعبی در آزادسازی موصل تلفات را کاهش می دهد