درگیری بین طالبان افغان و حزب اسلامی اولین پیامد توافق دولت کابل و حزب اسلامی حکمتیار