حماس، مشارکت عباس در مراسم تشییع جنازه پرز را ننگی برای فلسطین خواند/ فتح توجیه کرد