جابری انصاری با وزیر خارجه آفریقای جنوبی دیدار کرد