فرانسه نیروهای امنیتی مسلح در بخش حمل و نقل مستقر می‌کند