مرکل: بریگزیت شلیک تیر خلاص به تمام اتحادیه اروپا بود