سازمان حقوق بشری:دولت انگلیس در شکنجه بحرینیها دست دارد