مقام نظامی فلسطینی به دلیل اعتراض به محمود عباس از کار برکنار شد