هواپیماهای عربستان شبکه های مخابرات صنعا وصعده یمن را بمباران کردند