بارزانی: استقلال کردستان عراق بدون توافق با دولت بغداد انجام نمی شود