چین: آمریکا و کره جنوبی بهای اقدامات خود را خواهند پداخت