دبیر کل سازمان ملل برای میانجگیری بین هند و پاکستان اعلام آمادگی کرد