اعتراض گسترده به حضور نماینده شاه مغرب در تشییع پرز!