داعش در افغانستان با هدف حضور در آسیای مرکزی بوجود آمده است