مسکو آماده بررسی راهکارهای بیشتر برای عادی سازی شرایط در حلب است