روسیه: هدف آمریکا از کشتار نظامیان سوریه و افغانستان چیست؟