آمریکا و کره جنوبی هزینه استقرار سامانه دفاع موشکی را خواهند پرداخت