خیابان‎های کالیفرنیا صحنه اعتراض به کشتار سیاهپوستان به دست پلیس آمریکا شد