پیشنهاد کری به سوری‌ها برای شرکت در انتخاباتی با حضور اسد