جان کری پیشنهاد شرکت در انتخابات با حضور اسد را داد