شورای امنیت پیش‌نویس طرح فرانسه درباره سوریه را به بحث گذاشت