درخواست رییس پلیس دبی از رهبران جهان عرب : بگذارید صهیونیست ها هم کشور داشته باشند