یک مقام ترک: برای بازپس گیری رقه باید از نظامیان عرب استقاده شود