سابراک مدعی شد: قانون آمریکایی جاستا عیله عربستان پیامدی برای ریاض ندارد، دامن امریکا را می گیرد