العبادی : بزودی وزرای جدید چند وزارتخانه را معرفی می کنم