پیشروی ارتش ترکیه و هم پیمانان در شمال حلب سوریه+نقشه