گروهی موسوم به حسم مسولیت ترور نافرجام معاون دادستان مصر را برعهده گرفت