حزب صدراعظم آلمان: هنوز فرش قرمزی برای «حسن روحانی» پهن نشده است