جان کری به سوری‌ها پیشنهاد شرکت در انتخاباتی با حضور اسد را داد