آمریکا از تروریسم به عنوان ابزاری برای کنار زدن «اسد» استفاده می‌کند