مارک تونر: در آستانه قطع تماس با روسیه در خصوص مسائل سوریه هستیم