تونر : حفظ اعتقاد به پایان بحران سوریه از راه دیپلماسی دشوار است