سازمان ملل: هرهفته برقراری آتش بس 48 ساعته در حلب حیاتی است