ساکنان شهرک قدسیا دمشق خواستار خروج گروه های مسلح از شهرک شدند